The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - תערוכות רצות

תערוכות רצות

שורש רע

שורש רע תערוכה קבוצתית

התערוכה שורש רע מבקשת להפנות מבט אל הצדדים האפלים שבטבע האדם, על דחפיו ועל יצריו הבלתי מרוסנים ועל הרוע המפעם בו. היא מצביעה על הקלות הבלתי נתפסת, השרירותית לעתים, שבה מתחוללת הידרדרות מוסרית ונחצים גבולות אתיים. לרוע פנים רבות. הוא אינו רק מושג בינארי, העומד ביחס ישיר לטוב ומעלה שאלות...