The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - ראשים כרותים וגופה: ביקור במשרדי האגודה לחקר העל טבעי, רותם יונה פאר על “אגודת לרווה לחקר העל-טבעי”

מן העתונות

ראשים כרותים וגופה: ביקור במשרדי האגודה לחקר העל טבעי, רותם יונה פאר על “אגודת לרווה לחקר העל-טבעי”

רותם יונה פאר

על תערוכת “אגודת לרווה לחקר העל-טבעי”

פורסם באתר YNET בתאריך 3.6.19

כתבה: רותם יונה פאר

ynet
03.06.2019