The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - Purple Heart | תערוכה בסדרת נדבך 20

תערוכות עבר

שי הבר טלר, חתירה למגע, 2015, עץ אגוז

Purple Heart | תערוכה בסדרת נדבך 20

שי הבר טלר

אוצר: ארד בועז

9 ביולי — 27 באוגוסט, 2016