The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - רדופים | תערוכה בסדרת נדבך 18

תערוכות עבר

אייל גוטשלק לוי, תסתכל ותראה, 2012, שמן על בד

רדופים | תערוכה בסדרת נדבך 18

אייל גוטשלק לוי

אוצר: יוסף קריספל

13 בדצמבר, 2012 — 16 בפברואר, 2013