The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - שמוליק ושרגא בפריז: מסע ההשתלמות של שמוליק כץ ושרגא ווייל, 1953

תערוכות עבר

מראה הצבה בתערוכה. צילום: שלמה סרי

שמוליק ושרגא בפריז: מסע ההשתלמות של שמוליק כץ ושרגא ווייל, 1953

שרגא ווייל, שמוליק כץ

אוצר: רון ברטוש וטלי תמיר

7 בספטמבר — 9 בנובמבר, 2019