The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - ימימה ארגז פרומן / מבט לאחור: 1971 – 2021

תערוכות עבר

מראה הצבה בתערוכה. צילום: בית האמנים ירושלים

ימימה ארגז פרומן / מבט לאחור: 1971 – 2021

אוצר: שלומית ברויר

5 במרץ — 14 במאי, 2022