The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - ״יקומים נפרדים״ כתבה מאת רונה טאוזינגר על התערוכות של ילנה רוטנברג ומתיה אורן”

מן העתונות

״יקומים נפרדים״ כתבה מאת רונה טאוזינגר על התערוכות של ילנה רוטנברג ומתיה אורן”

רונה טאוזינגר