The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - להנציח רגש – כתבה על תערוכתה של מתיה אורן

מן העתונות

להנציח רגש – כתבה על תערוכתה של מתיה אורן

לאה רודיטי

כתבה בעיתון המנה האחרונה, על תערוכתה של מתיה אורן- מבעד למשקפת שבורה

כתבה: לאה רודיטי

המנה האחרונה
03.04.2017