The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - כתבה על התערוכה בין-סינפסות

מן העתונות

כתבה על התערוכה בין-סינפסות

בתאל אפרתי

כתבה שפורסמה בידיעות רמת גן 4.3.16

 

ידיעות גבעתיים
04.03.2016