The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - חמישים שנות חדשנות אמנותית

מן העתונות

חמישים שנות חדשנות אמנותית

כתבה שפורסמה במגזין סגולה – מגזין ישראלי להיסטוריה, על התערוכה “מאסף / תצוגה לא שימושית”
בתאריך 22.6.15

מגזין סגולה
22.06.2015