The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - התחדשות בבית האמנים – עכבר כל העיר

מן העתונות

התחדשות בבית האמנים – עכבר כל העיר

כתבה שפורסמה בעיתון עכבר כל העיר על התערוכה חברים חדשים 2015 ועל התערוכות הנוספות המוצגות בתקופה זו

 

עכבר כל העיר
28.08.2015