The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - שנת שמיטה | תערוכה בסדרת נדבך 21

תערוכות עבר

שיר לוסקי, מראה הצבה בתערוכה. צילום: שלמה סרי

שנת שמיטה | תערוכה בסדרת נדבך 21

שיר לוסקי

אוצר: אורי גרשוני

3 בפברואר — 7 באפריל, 2018