The Jerusalem Artists House – בית האמנים בירושלים - קטנות קטנות יותר וגדולות

תערוכות עבר

ליאת פולוצקי,סלעים ירושלמיים, 1983, צבעי מים

קטנות קטנות יותר וגדולות

31 בדצמבר, 1988 — 17 בינואר, 1989